O firmie

Jelczański Park Technologiczny Sp. z o.o. (JPT) to unikalne przedsięwzięcie gospodarcze, które ma na celu zorganizowanie przestrzeni i możliwości dla rozwoju polskiej myśli technicznej
i technologicznej oraz jej komercjalizację.
Rola JPT polega na skupieniu pod wspólnym dachem potencjału intelektualnego i przemysłowego zdolnego wytwarzać przedmioty innowacyjne na poziomie międzynarodowym i na skalę światową.
Tematyka wiodąca – urządzenia i technologie techniczne, pojazdy, odnawialne źródła energii, edukacja.
Infrastruktura – hala fabryczna E po byłych Jelczańskich Zakładach Samochodowych, powierzchnia 50 000m2 wraz z zapleczem biurowo-magazynowym o powierzchni ponad 6 000m2.
Ideą przewodnią działalności JPT jest współpraca, tworzenie rozwiązań i produktów, następnie ich wdrożenie, produkcja i sprzedaż.
Projekt realizowany jest wielo poziomowo, głównie przez zgromadzenie i organizacje na hali potencjału technicznego, parku maszyn i urządzeń służących do celów badawczo-wdrożeniowo-produkcyjnych,
Równolegle organizowane są podmioty otoczenia biznesu, wspomagające działalność firm uczestniczących w projekcie JPT. Świadczą one usługi: biurowe, księgowe, prawne, doradcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego. Tworzony jest specjalistyczny wydział marketingowy obsługujący zarówno stałą przestrzeń prezentacyjną jak i udział w zewnętrznych targach i wystawach.
Ważnym zadaniem JPT jest pozyskiwanie kapitału na poszczególne projekty oraz tworzenie standardów ułatwiających uzyskanie porozumienia pomiędzy twórcą, pomysłodawcą a zewnętrznymi inwestorami.
Współpraca JPT z zainteresowanymi polega na prowadzeniu wspólnych jak i niezależnych firm, realizacji  autorskich pomysłów i wdrożeń.
JPT jest w trakcie organizacji inkubatora przedsiębiorczości dla nowych firm oraz klastra przemysłowego nastawionego na cele naukowo-badawcze i wdrożeniowo-produkcyjne.
Biznes JPT polega na:
•    Uzyskiwaniu korzyści w ramach posiadanych praw i udziałów w firmach i produktach.
•    Odpłatnym udostępnianiu posiadanego potencjału technicznego i infrastruktury.
•    Pośrednictwie, obsłudze merytorycznej i technicznej zewnętrznych projektów.
JPT zaprasza do współpracy polskie innowacyjne firmy, wynalazców jak i innowatorów.